چهارشنبه
۱۳۹۴
شهریور
۱۱
 

برنامه کلاسها و امتحانات در

کد رشته نام رشته
1115 مهندسی کامپیوتر - علوم کامپیوتر- IT
1117 آمار
1211 علوم تربیتی و (مشاوره)
1214 حسابداری
1216 جغرافیا
1217 روانشناسی
1220 الهیات
1223 حقوق
1234 مدیریت دولتی (تجميع گروه مديريت)
1235 مدیریت بازرگانی
111111 دروس عمومی
111130 ریاضی کاربردی
111132 ریاضیات و کاربردها
111170 ریاضی محض - شاخه جبر (کارشناسی ارشد)
1115136 مبانی فناوری اطلاعات
1213205 زبان و ادبیات فارسی
12134010 زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ارشد)