یکشنبه
۱۳۹۳
شهریور
۳۰
 

تبریک سال جدید تحصیلی 93-94

با سلام و تبریک سال جدید تحصیلی 93-94 ، باطلاع می رساند برنامه درسی گروه ها به محض مشخص شدن دروسی که به حد نصاب می رسند ، روی وب سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت.
با امید توفیق هر چه بیشتر برای دانشجویان محترم، اساتید گرامی و کارمندان محترم دانشگاه.


۱۳۹۳/۶/۲۳ بازگشت

اطلاعیه امور دانشجویی

اطلاعیه امور دانشجویی/uploads/form 8-1.pdf
/uploads/form 3.pdf
اطلاعيه
بدیوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام شهريه دانشجويي در نیمسال اول سال تحصیلی94 -93 بشرح ذیل اعلام می گردد:


شرایط درخواست وام:

1- دانشجو می بایست درترم گذشته مشروط نباشد.

2- دانشجويان مقطع کارشناسی ورودی 90و به بعدومقطع کارشناسی ارشد ودکتری ورودی 92و به بعد  باشند.

3-حداكثر سقف وام شهريه براي دوره كارشناسي 2500000 ريال و براي دوره كارشناسي ارشد 10000000 ريال ودوره دکتری 25000000 ریال مي باشد.

4- تكميل فرم درخواست وام و تحويل آن به مدیریت خدمات دانشجويي به منزله اختصاص قطعي وام از طرف صندوق رفاه دانشجويان نمي باشد و دانشجويان  مي بايست یک ماه  پس از ارائه درخواست خود به قسمت مربوطه ،از تائید وام شهريه اطمينان حاصل نموده و در صورت عدم تائیدوام نسبت به واريز شهريه خود اقدام نمايند .

مدارک لازم:

1- دانلودفرمهای مربوطه

2- پرینت ازفرمهای شماره 8وشماره 1/8و پرینت ازفرم شماره 3 ومراجعه به دفاتراسنادرسمی به همراه ضامن(ضامن بایدکارمندرسمی ویاپیمانی باشد).

3-ارایه اصل وکپی سندتعهدمحضری دراندازهA4،ارایه فرمهای تکمیل شده  شماره های 8و1/8،ارایه کپی کارت ملی وشناسنامه وانتخاب واحد دانشجووارایه کپی کارت ملی، شناسنامه وحکم کارگزینی ضامن

4-دانشجویانی که در ترمهای گذشته پرونده درخواست وام تشکیل نموده اند،می توانند پاپرینت ازفرمهای شماره 8وشماره 1/8و تکمیل وارئه آن به خدمات دانشجویی ویا مراجعه به آدرس اینترنتیbabaei.mr170@yahoo.comفرم درخواست وام دانشجویی را تکمیل وارسال نمایند.

شرایط بازپرداخت:

1-زمان بازپرداخت وام پس ازفراغت ازتحصیل  بارعایت سنوات مجازمی باشد(درصورتی که دریافت کنندگان وام تا9ماه بعدازفارغ التحصیلی جهت  صدوردفترچه اقساط اقدام ننمایند، می بایست وام خودرابصورت یکجا تسویه حساب  نمایند ودرضمن  شایان ذکرمی باشددرخصوص آقایان طول مدت نظام وظیفه درصورت مشمول بودن محاسبه می گردد)

2- وام شهریه با کارمزد4% محاسبه می گردد(طول محاسبه اززمان دریافت وام تا زمان پرداخت وام)خواهدبود.

3-درصورت انصراف،اخراج وترک تحصیل ،وام شهریه می بایست همراه باکارمزدبصورت یکجا پرداخت گردد.


۱۳۹۳/۱۰/۱ بازگشت

برنامه دروس ارائه شده گروه کامپیوتر و IT در نیمسال اول 94-93