پنجشنبه
۱۳۹۳
مهر
۱۰
 

تبریک سال جدید تحصیلی 93-94

با سلام و تبریک سال جدید تحصیلی 93-94 ، باطلاع می رساند برنامه درسی گروه ها به محض مشخص شدن دروسی که به حد نصاب می رسند ، روی وب سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت.
با امید توفیق هر چه بیشتر برای دانشجویان محترم، اساتید گرامی و کارمندان محترم دانشگاه.


۱۳۹۳/۶/۲۳ بازگشت

اطلاعیه امور دانشجویی

اطلاعیه امور دانشجویی/uploads/form 8-1.pdf
/uploads/form 3.pdf
اطلاعيه
بدیوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام شهريه دانشجويي در نیمسال اول سال تحصیلی94 -93 بشرح ذیل اعلام می گردد:


شرایط درخواست وام:

1- دانشجو می بایست درترم گذشته مشروط نباشد.

2- دانشجويان مقطع کارشناسی ورودی 90و به بعدومقطع کارشناسی ارشد ودکتری ورودی 92و به بعد  باشند.

3-حداكثر سقف وام شهريه براي دوره كارشناسي 2500000 ريال و براي دوره كارشناسي ارشد 10000000 ريال ودوره دکتری 25000000 ریال مي باشد.

4- تكميل فرم درخواست وام و تحويل آن به مدیریت خدمات دانشجويي به منزله اختصاص قطعي وام از طرف صندوق رفاه دانشجويان نمي باشد و دانشجويان  مي بايست یک ماه  پس از ارائه درخواست خود به قسمت مربوطه ،از تائید وام شهريه اطمينان حاصل نموده و در صورت عدم تائیدوام نسبت به واريز شهريه خود اقدام نمايند .

مدارک لازم:

1- دانلودفرمهای مربوطه

2- پرینت ازفرمهای شماره 8وشماره 1/8و پرینت ازفرم شماره 3 ومراجعه به دفاتراسنادرسمی به همراه ضامن(ضامن بایدکارمندرسمی ویاپیمانی باشد).

3-ارایه اصل وکپی سندتعهدمحضری دراندازهA4،ارایه فرمهای تکمیل شده  شماره های 8و1/8،ارایه کپی کارت ملی وشناسنامه وانتخاب واحد دانشجووارایه کپی کارت ملی، شناسنامه وحکم کارگزینی ضامن

4-دانشجویانی که در ترمهای گذشته پرونده درخواست وام تشکیل نموده اند،می توانند پاپرینت ازفرمهای شماره 8وشماره 1/8و تکمیل وارئه آن به خدمات دانشجویی ویا مراجعه به آدرس اینترنتیbabaei.mr170@yahoo.comفرم درخواست وام دانشجویی را تکمیل وارسال نمایند.

شرایط بازپرداخت:

1-زمان بازپرداخت وام پس ازفراغت ازتحصیل  بارعایت سنوات مجازمی باشد(درصورتی که دریافت کنندگان وام تا9ماه بعدازفارغ التحصیلی جهت  صدوردفترچه اقساط اقدام ننمایند، می بایست وام خودرابصورت یکجا تسویه حساب  نمایند ودرضمن  شایان ذکرمی باشددرخصوص آقایان طول مدت نظام وظیفه درصورت مشمول بودن محاسبه می گردد)

2- وام شهریه با کارمزد4% محاسبه می گردد(طول محاسبه اززمان دریافت وام تا زمان پرداخت وام)خواهدبود.

3-درصورت انصراف،اخراج وترک تحصیل ،وام شهریه می بایست همراه باکارمزدبصورت یکجا پرداخت گردد.


۱۳۹۳/۱۰/۱ بازگشت

برنامه دروس ارائه شده گروه کامپیوتر و IT در نیمسال اول 94-93

برنامه درسی رشته روان شناسی و علوم تربیتی نیمسال اول سالتحصیلی 94 - 93

کلاسهای نیمسال اول سالتحصیلی 94 - 93 از روز سه شنبه مورخه 1/7/1393 برگزار خواهد شد

برنامه درسی رشته جغرافیا نیمسال اول 94 - 93

برنامه درسی رشته مدیریت بازرگانی نیمسال اول سالتحصیلی 94 - 93

برنامه درسی رشته حسابداری نیمسال اول سالتحصیلی 94 - 93

برنامه درسی دروس رشته روان شناسی و علوم تربیتی نیمسال اول سالتحصیلی 94 - 93

اطلاعیه : کلاسهای تربیت بدنی و ورزش از مورخه 25/7/1393 تشگیل خواهد شد

برنامه درسی رشته حقوق نیمسال اول سالتحصیلی 94 - 93

اطلاعیه دروس حاج آقا علیپور

برنامه درسی دروس عمومی نیمسال اول سالتحصیلی 94 - 93

اطلاعیه درس فارسی عمومی با دکتر حیدرزاده

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

کلاسهای آقای خوش رفتار به دلیل تغییر در برنامه ایشان چهار شنبه 9 مهر ماه تشکیل نخواهد شد. تغییرات برنامه در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد گردید.


۱۳۹۳/۷/۹ بازگشت

برنامه درسی رشته مدیریت دولتی نیمسال اول سالتحصیلی 94 - 93

برنامه دروس ارائه شده گروه کامپیوتر و IT در نیمسال اول 94-93 (با تغییرات)

برنامه کلاس رفع اشکال نیمسال اول سالتحصیلی 94-93 رشته زبان و ادبیات فارسی (ارشد)

اطلاعیه : در مورد کلاسهای آقای وحدانی

/uploads/A.pdf

۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بازگشت

توجه :کلاسهای آقای کریمی روز شنبه مورخه 12/7 تشگیل نخواهد شد

/uploads/B.pdf

۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بازگشت

قابل توجه دانشجویان رشته جغرافیا

به علت رعایت حال دانشجویان و برگزاری کلاس های درسی در اول هفته کلاس های درسی آقای وحدانی از روز دوشنبه به روز شنبه منتقل گردید.

۱۳۹۳/۱۰/۱۰ بازگشت

اطلاعیه مربوط به تشگیل کلاسهای آقای امیر هوشنگی